birety_3.jpg
y
KIM JESTEŚMYABSOLWENCIOGŁOSZENIAPRACAKONTAKT
Losy Absolwentów - raport

Stowarzyszenie cyklicznie prowadzi monitoring zawodowych losów  absolwentów WSIiZ w Rzeszowie. Informacje zgromadzone podczas ankietowych badań telefonicznych przeprowadzanych corocznie składają się na treść raportów.

  

Tegoroczne badania objęły absolwentów roku 2003/2004 oraz 2004/2005 czyli populację 4610 osób, z których dobrano metodą losową co trzecią osobę.

Ważniejsze wnioski:

- W badanej próbie emigrację zarobkową wybrało 13% ankietowanych

- Większość badanych absolwentów była aktywna zawodowo już podczas studiów

- Wciąż ważnym źródłem informacji o miejscu pracy są znajomi i rodzina, natomiast rośnie nieco znaczenie biur pośrednictwa (w tym Biura Karier) i Internetu

- Z badań wynika, że z czasem absolwenci umacniają swoją pozycję na rynku pracy - 65% posiada umowy na czas określony, praca jest w 55% przypadków zgodna z kierunkiem studiów, 42% już otrzymało awans zawodowy w obecnie wykonywanej pracy.

 

Badania przeprowadzone w roku akademickim 2006/2007
Celem badań było ustalenie co jest powodem braku kontynuacji edukacji na studiach II stopnia oraz jakie są dalsze losy edukacyjne/zawodowe absolwentów licencjatu z roku 2005/2006
Ważniejsze wnioski:
- Ponad połowa absolwentów licencjatu WSIiZ nie podjęła dalszych studiów.
- Główne powody braku kontynuacji studiów to praca i finanse
- Konkurujące o naszych absolwentów uczelnie to: UJ, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Krakowska Szkoła Wyższa.
- 72% badanych absolwentów licencjatu posiada aktualnie pracę
 
Badania przeprowadzone w roku akademickim 2005/2006
Celem badań było pozyskanie informacji dotyczącej przebytej przez absolwentów drogi w ich karierze zawodowej, tj. sposobów pozyskiwania pracy, okoliczności jej znalezienia, rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska oraz awansów.
Ważniejsze wnioski:
- 85% badanych absolwentów oceniło swoje przygotowania do pracy zawodowej jako dobre, bardzo dobre a nawet celujące
- Prawie wszyscy badani absolwenci ukończyli  studia zaoczne, zatem ich aktywność zawodowa podczas studiów była dosyć duża - niepracujący w czasie studiów stanowili w badanej próbie 12%.
- 84,4% badanych pracuje
- Osoby, które oceniały swoje przygotowanie jako celujące lub bardzo dobre, częściej niż osoby oceniające to przygotowanie niżej, odnosiły w pracy sukces w postaci awansu
- Ponad połowa absolwentów wykonuje pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów.
- 70% ankietowanych optymistycznie ocenia swoją ścieżkę kariery i uważa, że wykonywana praca daje możliwość awansu. Spośród pracujących 25% osób awansowało. Awans badani uzyskiwali najczęściej po 2 latach pracy
 
Dziękujemy wszystkim osobom, które wykazały cierpliwość i udzieliły odpowiedzi na pytania naszych ankieterów.

 

opublikowano: 6 sierpnia 2008 11:37
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT
35-225 Rzeszów ul. Henryka Sucharskiego 2, pok. 230, budynek WSIiZ
tel.: (0-17)866 12 82, fax: (0-17)866 14 80 | e-mail: ssea@absolwent.com.pl | www: www.absolwent.com.pl