ręce.jpg
y
KIM JESTEŚMYABSOLWENCIOGŁOSZENIAPRACAKONTAKT
Statut
Statut
Stowarzyszenia Społeczno – Ekonomicznego
ABSOLWENT
w Rzeszowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie Społeczno – Ekonomiczne ABSOLWENT zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zaangażowanych w popieranie rozwoju społeczności akademickiej miasta Rzeszowa, kształcenie kadr, wspieranie inicjatyw kulturalnych i i naukowych.
§ 1
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

§ 2
Stowarzyszenie może posiadać symbole, odznaki organizacyjne i członkowskie.

§ 3
Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cel Stowarzyszenia i sposoby działania

§ 4

Celem stowarzyszenia jest:
1. Promowanie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
2. Integracja środowiska akademickiego oraz środowiska profesjonalistów- pragmatyków i naukowców.
3. Organizowanie życia społeczności akademickiej.
4. Propagowanie aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia.
5. Pielęgnowanie tradycji i rozwój regionu.
6. Przejawianie inicjatywy i współudział w praktycznym stosowaniu nauki.
7. Przygotowywanie studentów i absolwentów do samodzielnej pracy zawodowej.
8. Wspieranie rozwoju kulturalnego miasta Rzeszowa i regionu.
9. Rozwój kulturalny i intelektualny studentów i absolwentów.
10. Przeciwdziałanie bezrobociu.
11. Rozwój świadomości obywatelskiej, wspieranie tworzenia społeczeństwa informacyjnego.
12. Walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji.
13. Wspieranie krajów rozwijających się poprzez realizację projektów w ramach współpracy międzynarodowej.
14. Promocja i rozwój przedsiębiorczości oraz edukacji  ekonomicznej.
15. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.
16. Działalność kulturalna.
17. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszenie w swoich szeregach studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, oraz absolwentów innych szkół wyższych
2. Zrzeszenie w swoich szeregach fachowców, naukowców oraz instytucji gospodarczych i naukowych, zainteresowanych rozwojem społeczności akademickiej.
3. Popularyzację wiedzy na temat rozwoju gospodarczego, kulturalnego regionu.
4. Organizowanie seminariów, konferencji, dyskusji, wykładów.
5. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia.
6. Prowadzenie działalności szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, marketingowej reklamowej oraz sportowej.
7. Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu działania.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej.
9. Podejmowanie ważnych społecznie inicjatyw i wielokierunkowych działań społecznych w zakresie: gospodarki, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, budowy więzi między ludzkich, budowania porozumień między pokoleniami.
10. Wspieranie przemian społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich.

§ 6
1. Realizacja powyższych celów Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.
2. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Struktura organizacyjna
Członkowie Stowarzyszenia

§ 7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków założycieli,
b) członków zwyczajnych,
c) członków wspierających,
d) członków honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.
3. wykreślono.

§ 8
1. Członek założyciel jest członkiem zwyczajnym.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może zostać krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 9
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
d) zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający i honorowy posiada prawo określone w ust. 1 pkt. b - d.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. przestrzegać postanowienia Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia oraz propagować jego program,
3. swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
5. regularnie opłacać składki członkowskie i inne zadeklarowane świadczenia.

§ 11
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, potwierdzonego pismem do Zarządu,
b) skazania przez sąd za przestępstwa pospolite,
c) skreślenia przez Zarząd z powodu naruszenia statutu Stowarzyszenia,
d) skreślenia przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok,
e) skreślenia przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia z powodu prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Stowarzyszenia bez uprzedniego uzgodnienia z Zarządem,
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.
2. Uchwały o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia za wyjątkiem ust. 1 pkt. f.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie w sprawie określonej w ust. 3, członkostwo ulega zawieszeniu.

Władze Stowarzyszenia

§ 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zebranie większością określoną w § 15 ust. 1.
3. skreślony
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
5. Mandat członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania. Mandat członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej, który zrezygnował z pełnienia funkcji wygasa z dniem złożenia rezygnacji Zarządowi Stowarzyszenia. Mandat członka powołanego w trakcie trwania kadencji Zarządu albo Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem upływu kadencji Zarządu albo Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie

§ 13
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia .
2. Walne Zebranie może być sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku.
4. Sprawozdawczo- wyborcze Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na 4 lata.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku.
6. Walne Zebranie określone w ust. 3 Zarząd jest zobowiązany zwołać w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
7. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.
8. W przypadku nie stawienia się na Walnym Zebraniu, określonej w § 15 wymaganej ilości członków, Zarząd zobowiązany jest do zarządzenia dodatkowego terminu. Na Walnym Zebraniu, które odbywa się w dodatkowym terminie dla podjęcia uchwał nie jest wymagana określona w § 15 obecność członków, uchwały podejmowane są wymaganą większością głosów obecnych uczestników.
9. W razie nie wywiązania się Zarządu z obowiązku określonego w ust. 5 obowiązek zwołania Walnego Zebrania spoczywa na Komisji Rewizyjnej.

§ 14
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określanie kierunków działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) wybór Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie odwołań członków od Uchwały Zarządu o skreśleniu,
f) nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu,
g) uchwalanie statutu i jego zmian,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
j) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
l) ustanawianie pełnomocników, podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 15
1. Wszelkie głosowania personalne Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 uprawnionych do głosowania członków.
2. Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 16
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 1 - 5 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia.
3. Wybory Członków Zarządu odbywają się dwuetapowo. Najpierw Walne Zebranie wybiera Zarząd, a następnie w drugim etapie wśród nich wybrany jest Prezes.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu.

§ 17
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia i przedstawianie ich do Komisji Rewizyjnej (raz w roku),
5. ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
6. działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
7. współpraca z organami samorządu i administracji rządowej w realizacji programów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
8. wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zebranie,
9. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
10. zwoływanie Walnego Zebrania,
11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 18
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu bądź dwóch członków Zarządu łącznie.

Komisja Rewizyjna

§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisji Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
3. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie z pośród członków zwyczajnych.
4. skreślone
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

§ 20
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. opiniowanie sprawozdań Zarządu,
3. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 7dni od daty złożenia wniosku (żądania), Prezesowi,
5. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
6. prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
7. prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia

§ 21
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków i zapisów,
c) z dotacji dla Stowarzyszenia,
d) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) z dochodów z własnej działalności gospodarczej,
f) z ofiarności publicznej.

Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22
1. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zebranie wytycznymi przeprowadzi likwidację.
3. Majątek Stowarzyszenia z chwila podjęcia uchwały o jego rozwiązaniu przechodzi w stan likwidacji z przeznaczeniem na cele określone przez Walne Zebranie, za co odpowiedzialna jest Komisja Likwidacyjna.

§ 23
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 z dnia 10.04.1989 r. poz. 104).


opublikowano: 9 marca 2012 11:12
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT
35-225 Rzeszów ul. Henryka Sucharskiego 2, pok. 230, budynek WSIiZ
tel.: (0-17)866 12 82, fax: (0-17)866 14 80 | e-mail: ssea@absolwent.com.pl | www: www.absolwent.com.pl